Sú peniaze dôvod prečo pracujeme?

Zo psychologického hľadiska patrí medzi typické činitele, ktoré ovplyvňujú výkonnosť pracovníkov aj skupina technických, ekonomických a organizačných podmienok. Práve sem spadajú aj peniaze, odmeňovanie pracovníkov, podiel stálych pohyblivých zložiek mzdy a iné zvýhodnenia. Teda áno, odborne môžeme povedať, že peniaze majú istý podiel na našej pracovnej motivácii. Mnohé psychologické výskumy sa zaoberali tým, čo všetko ovplyvňuje našu motiváciu pracovať.

čas

Top 10 faktorov, ktoré ovplyvňujú našu pracovnú motiváciu:

·         Bezpečnosť, istota, stabilita práce 
·         Príležitosť na postup
·         Prestíž podniku a kvalita jeho vedenia
·         Mzda
·         Charakter práce
·         Nadriadený a jeho vzťah k ľuďom
·         Vzájomné vzťahy medzi ľuďmi v práci
·         Komunikácia v podniku
·         Pracovné podmienky
·         Pôžitky, výhody, dovolenky

peníze

Vo vzťahu medzi pracovnou spokojnosťou a motiváciou platí, že dobré pracovné podmienky nás budú väčšinou aspoň nepriamo podporovať v práci. Často býva práve hmotná odmena považovaná za hlavný prostriedok podpory a to najmä preto, že je zdrojom prostriedkov dôležitých pre existenciu, život pracovníka a jeho rodiny. Okrem už spomínaného zabezpečenia osobných a rodinných životných potrieb, vymedzuje jedincovi aj spoločenské postavenie a uznanie v rámci podniku a taktiež aj v spoločnosti, v ktorej žije.

kalkulačka

Človek, ktorý je primerane ohodnotený za svoju prácu sa cíti dôležitejšie. Je dôležité však mať na pamäti, že jednorazové zvýšenie platu má na človeka iba krátkodobý vplyv, pretože potom si na túto skutočnosť zvykne a nebude ho mať čo ďalej motivovať k práci, keďže zvýšený plat bude brať za samozrejmosť. Správne je teda vždy zhodnotiť aktuálnu situáciu a pravidelne zamestnancov motivovať k práci aj s využitím iných prostriedkov ako iba peniazmi a to láskavým slovom, ľudským prístupom a férovým jednaním.